ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسي زمينه های همگرايي و واگرايي در روابط جمهوری اسلامي ايران و سلطان نشين عمان