ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز پیش بینی امید به زندگی براساس ویژگی هاي شخصیت و تاب آوري در بیماران مبتلا به ام اس