ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات