ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی