ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز نمونه پایان نامه رشته معماری-باز طراحیِ حاشیه هایِ شهری (نمونۀ موردی: محله های سیرجان)