ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز رمز نگاری تصویر با استفاده از سیستم های اشوب و دنباله DNA به روش تفاضل تکاملی