ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی