ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار در ورق هاي کامپوزيتي بدنه خودرو