ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر