ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز مقایسه تاثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همودیا