ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت،بررسی رابطه بین ویژگی های سازمان های یادگیرنده و جو سازمانی