ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در بورس