ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسی چالش ها و موانع حقوقی خصوصی سازی در ایران و راهکارهای رفع آن