ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز بررسي نقش فناوري اطلاعات(IT) بر اهداف بلند مدت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران