ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز نمونه پایان نامه رشته مدیریت،بررسی رابطه شايستگي هاي حرفه اي و پرداختهاي سازماني با تعهد سازماني