ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز نمونه پروپوزال رشته مکانیک،بررسی عددی انتقال حرارت اجباری نانو سیال ها بر روی یک استوانه دایره‌ای