ویستافایل-فروشگاه فایلتو در 5 دقیقه رایگان بساز نمونه پروپوزال رشته عمران سازه-بررسی مدلسازی پدیده ترک خوردگی با استفاده از مدل ترک پخش شده در آنالی